home > De Algemene Voorwaarden van Daglief

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Daglief zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Daglief worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Daglief ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 

Artikel 2. Prijzen en Betalingen

2.1 De prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn vermeld inclusief BTW. Voor landen buiten de EU geldt een BTW percentage van 0%.
2.2 Betaling zal plaatsvinden voordat een bestelling verzonden wordt. U geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de door uzelf gekozen betalingswijze.
2.3. Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om op factuur te betalen. Hiertoe dient een zakelijk account aangemaakt te worden.
2.4. Daglief maakt voor de online betalingen gebruik van de diensten van de Sparkles for Life BV / Adyen BV. Sparkles for Life BV verzorgt ook de facturatie van de bestellingen op factuur door bedrijfsrelaties. De betalingstermijn van facturen voor bedrijfsrelaties bedraagt 14 dagen. De factuur wordt maandelijks verstuurd volgend op de maand van de bestelling(en).
2.5. Daglief kan niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardige verrijking in de uitvoering van de betaalopdracht.
 

Artikel 3. Levering/ reclames/ aansprakelijkheid

3.1 Daglief streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van de bestelling, binnen het door Daglief opgegeven aantal werkdagen, te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat we de overeenkomst in stand laten. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
3.3 Bij aflevering van een bestelling heeft u de verplichting om te onderzoeken of de afgeleverde produkten aan de overeenkomst beantwoorden.
3.4 Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Daglief de keuze de betreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 

Artikel 4. Bestellingen en communicatie

4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van produktweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Daglief en haar klanten, dan wel tussen Daglief en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Daglief en haar klanten, is Daglief niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Daglief.
 

Artikel 5. Overmacht

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Daglief ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat Daglief gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Daglief kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Daglief.
 

Artikel 7. Diversen

7.1 Indien u aan Daglief opgave doet van een afleveradres, is Daglief gerechtigd alle bestellingen naar dat afleveradres te verzenden. Zolang Daglief geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij Daglief bekende afleveradres.
7.2 Wanneer door Daglief gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog direkte en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Daglief deze Voorwaarden soepel toepast.
7.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Daglief in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Daglief vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
7.4  Daglief tracht de produkten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de internetsite weer te geven. Daglief is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 

Artikel 8. Toepasselijk recht / bevoegd rechter

8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissements-rechtbank te Utrecht (Nederland).
 

Privacy Verklaring

Voor het afrekenen en correct verzenden van juw bestelling heeft Daglief een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Daglief gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden. Het doorgeven van betaalgegevens gaat altijd via beveiligde pagina's.
Om u maximaal te kunnen ondersteunen maken wij schermopnames. Deze opnames dienen alleen ter directe ondersteuning aan klanten en om de processen op de website te verbeteren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan horen wij dit graag. Deze opnames blijven maximaal twee dagen bewaard.
 

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze site gaat u ook akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 

Intellectueel eigendomsrecht

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Daglief of haar licentiegevers. De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Daglief is verkregen. 

Voor al het beeldmateriaal geldt copyright Renske Schut en de beelden zijn beschermd door de internationale copyright wetgeving.
Geen van de beelden, delen er van, individueel of als onderdeel van een foto mogen gebruikt worden zonder expliciete en geschreven toestemming van Renske Schut. Op schending van het copyright staat een boete van € 7.500,-- per overtreding.
 
In het geval een gebruiker via de Daglief website eigen beeldmateriaal upload, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart Daglief zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
 

Aansprakelijkheid

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website. 
Daglief mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. Daglief is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 
Daglief behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Daglief de toegang tot de website monitoren. 
 

IP Adressen en Cookies

De Daglief webserver verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee je computer op internet geïdentificeerd kan worden zodat gegevens, zoals internetpagina's, naar je computer kunnen worden verzonden. Daarnaast worden ze gebruikt voor het opstellen van analyses en rapportages. 
Bij bezoek of gebruik van de Daglief site kunnen er cookies op je computer geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestandje. Daglief maakt gebruik van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat u direct kunt inloggen en om het gebruik van de site te analyseren. Ook kunnen cookies door Daglief worden gebruikt om klantgegevens te verzamelen, om informatie te verstrekken en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. U kunt uw browser zo instellen, dat u een melding krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies zelfs worden geweigerd. In dat laatste geval kan het zijn dat u niet alle functies van de Daglief site kunt benutten.