Deze bijbelteksten kunnen een bron van troost en hoop zijn voor degenen die rouwen en worstelen met het verlies van een geliefde. Ze herinneren ons eraan dat God nabij is en dat er een hoopvolle toekomst is, zelfs te midden van verdriet.

 

Psalm 23:4
"Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed."

_____________

Matteüs 5:4
"Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden."

Openbaring 21:4
"Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij."

 

Jesaja 41:10
"Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."
_____________

Psalm 34:19
"De rechtvaardige heeft veel te lijden, maar uit dit alles redt de HEER hem."

Psalm 46:2-3
“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.”

 

2 Korintiërs 1:3-4
"Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven."

_____________

Psalm 147:3
"Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden."

Psalm 73:26
"Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd."

 

Romeinen 14:8
“Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.”

_____________

Matteüs 11:28-30
"Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Johannes 11:25-26
“Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'”